İstanbul Kalkınma Ajansı İşletmelere Yönelik Çevre Ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı

Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı ile İstanbul Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine, kentsel mekan kalitesine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.Programın genel hedefi, ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, planlar ve stratejilerin gerekleri ile 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın vizyon, ilgili gelişme eksenleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda İstanbul’un çevre sorunlarının azaltılması, çevre ve enerji dostu çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve eko-yeniliğin desteklenmesi ile İstanbul Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamaktır.


Toplam Bütçe :
20.000.000 TL
Her Bir Proje İçin :
Asgari tutar: 100.000 TL   Azami tutar: 400.000 TL
Eş Finansman Oranı :
En az % 50 (Proje maliyetinin en fazla  %50’i hibe olarak verilecektir. Maliyetin kalan kısmı başvuru sahibi ve/veya ortakları tarafından karşılanacaktır)
Projenin Süresi :
Projenin azami süresi 12 aydır.
Yer :
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği  İstanbul’da gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Son Başvuru :
21/09/2011 Saat:17:00
Programın Amacı ve Hedefi :
Eko-İnovasyon (Eko-Yenilik) Avrupa Komisyonu tarafından eko-yenilik  kaynakların optimum kullanımına katkıda bulunacak, çevresel kirliliği azaltacak (veya önleyecek) ve bununla birlikte insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak yenilikçi ürün, hizmet, teknoloji, sistem ve süreçler olarak tanımlanmaktadır.
Eko-yenilik aşağıdaki üç temel konuda yeniliğe odaklanmaktadır.
1. Ürünler (mal ve hizmetler), süreçler (üretim yöntemleri ve standartları),
2. Pazarlama yöntemleri (tanıtım ve fiyatlandırma, diğer çeşitli piyasa stratejileri), organizasyonlar (yönetim yapıları, sorumluluklar) ve 3. Kurumlar (sosyal normlar, kültürel değerler gibi tek bir kurumun kontrolünde olmayan toplumsal alanları içeren)
Eko-yenilikte işleyişlere bakıldığında, Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mâli Destek Programı, yukarıda belirtilmiş olan ürünler, pazarlama metodları ve kurumlar konuları bağlamında aşağıdaki dört çeşit yeniliği destekleyecektir.
1. Modifikasyon (küçük, kademeli ürün ve süreçlerin ayarlanması),
2. Yeniden tasarlamak (mevcut ürün, süreç ve yapılarda köklü değişiklikler),
3. Alternatifler (diğer ürünlere ikâme teşkil edebilecek mal ve hizmetlerin sunumu) ve
4. Yaratıcılık (tamamıyla yeni ürün, süreç, prosedür, organizasyon ve kurumların tasarlanması ve sunumu).
Programın Öncelikleri :
Herhangi bir sektöre öncelik verilmemiş olmakla birlikte sektörler arası yaklaşımlar desteklenmektedir. Projelere destek verilebilmesi için; modifikasyon, yeniden tasarlama, alternatif üretim veya yaratıcılık sonucunda geliştirilecek yeni ürün, süreç ve prosedürlerin yerel veya uluslararası piyasalara ilk defa sunulması gerekmektedir.
Öncelik 1 Eko-yenilikçi ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi : Eko-yenilik çalışmalarının; sera gazı salınımının azaltılması, su ve hammadde kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması, geri dönüşümün artırılması, çevreye daha az zarar veren ürünlerin geliştirilmesi, çevreye dost üretim süreçleri ve hizmetlerin uygulanmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.
Öncelik 2 Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik eko-yenilikçiliğin desteklenmesi : Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının ve ulaşımda etkinliğin düşüşüne yol açmadan aktif ve pasif yöntemlerle aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması; yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının ve toplam enerji üretim kompozisyonu içindeki payının artırılmasına yönelik ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerle ilgili çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmaların fosil yakıtlara alternatif yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tüketimi ve yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre dostu yöntemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunması beklenmektedir.
Proje konuları :
Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program önceliklerinin kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir. Bu program kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:
1. Konutlarda ve işyerlerinde su tüketiminde verimliliği artırmaya yönelik yeni ürünlerin ve bütüncül su kaynakları yönetim sistemlerinin geliştirilmesi(Öncelik1)
2. Isı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı giriş-çıkışlarının en aza indirilmesine yönelik yeni materyallerin, kontrol ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi (Öncelik 2)
3.Doğaya bırakılan ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik yeni ürün veya geri dönüştürülebilir materyallerin geliştirilmesi (Öncelik 1)
4.İşletmelerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine yönelik ortak Ar-Ge laboratuvarlarının oluşturulması ve/veya geliştirilmesi (Öncelik 1, Öncelik 2)
5. Kirletici sektörlerde çevresel etkilerin yönetimine yönelik olarak yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi (Öncelik 2)
6. Enerji tasarrufu sağlayacak ve çevreye verilen zararı azaltacak akıllı şebekelerin ve sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi (Öncelik 1, Öncelik 2 )
Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.
Uygun Başvuru Sahipleri :
Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:
•    Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletme olması,
•    Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluş/işletmenin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
•    Merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,
•    Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
Kurum/kuruluş/işletmeler, başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, KOSGEB, vb.) desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajansın Mali Destek Programlarına başvuramazlar.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu hükme aykırı davranılması halinde, her iki durumda da Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir. (14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8. maddesine EK 1. maddesi)
Bu program kapsamında bir başvuru sahibi,  İstanbul  Kalkınma  Ajansı’na  en  fazla 2  (iki)  projesi  için  destek başvurusunda  bulunabilir  ve İstanbul Kalkınma Ajansı bunlardan  en  fazla 1 (bir) tanesine mali destek sağlayabilir.
Ortaklıklar ve ortakların uygunluğu :
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Proje Ortaklarının, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk şartlarını (İstanbul’da kayıtlı olma, hukuki statü vs.) sağlamaları gerekmektedir. Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm III-2’de belirtilen Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.
Başvuru yeri ve şekli :
Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan  önce Ajansın internet sitesinden erişilebilecek bilgi sistemindeki Başvuru Veri Giriş Formunu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur. Ayrıca bu formun matbu nüshası da  Başvuru Formuna eklenmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru – kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo  şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir)  aşağıdaki adrese yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
İSTANBUL KALKINMA AJANSI : Havaalanı Kavşağgı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL
Soru sorma     :
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağgıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.
E-posta adresi : ice@istka.org.tr Faks : (212) 468 34 44 Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır: www.istka.org.tr
Sıkça sorulan sorular :
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi Basvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
Zamanlama takvimi :
Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 30/11/2011’dir. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
Proje teklifi vermek istiyorsanız hizmet almak  için :
SS Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi
Adres: Moda Caddesi Borucu Han No:20 Kat:2 D:204
34710 Kadıköy/ İstanbul – Türkiye
Tel: 216 338 26 65 Kurumsal GSM: 533 363 17 15
İnternet : www.proje.info.tr E-posta:info@proje.info.tr

EUROSTAR
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Hibe Bileşeninin Toplam Bütçesi :
Tüm EUROSTARS programı için, 2008- 2013 süresince 400 milyon Avro
Her Bir Proje İçin Asgari ve Azami Bütçe :
Her hangi bir limit bulunmamaktadır.
Eş Finansman Oranı :
Proje bütçesinin, kobiler için en fazla %75’i, büyük firmalar için ise en fazla %60’ı kadar destek sağlanmaktadır. Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Projenin Süresi :
Azami 36 ay
Son Başvuru Tarihi :
Çağrı No 7 Kapanış Tarihi 22 Eylül 2011
Çağrı No 8 1 Mart 2012
Programın Amacı :
Yeni ürün, yöntem ya da hizmetlerin geliştirilmesi.
Öncelikli sektör ve konular :
Proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.
Faaliyet tipleri :
Hedeflenen ürün, hizmet ya da yöntemin geliştirilmesi ile ilgili her tür faaliyet. EUROSTARS projeleri aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
•    Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
•    Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
•    Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :
Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalı ve Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalıdır. Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir.
EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.
Ortak sayısı :
Proje teklifleri, en az iki farklı EUROSTAR ülkesinden iki farklı ortak içermelidir.
Yapılabilecek basvuru/ alınabilecek hibe sayısı : Sınırlama bulunmuyor.

 

Başvuru yeri ve şekli :
EUROSTARS proje başvurusu doğrudan EUROSTARS web sayfasından (https://www.eurostars-eureka.eu/sbmLogin.do) yapılmalıdır.
Basvuru formu dili ve yollanacak belgeler :
1.    İngilizce olarak doldurulmuş başvuru formu,
2.    Her katılımcının bir önceki mali yılına ait finansal raporunun tasdikli sureti,
o    Eğer bir önceki mali yılına ait finansal raporun tasdikli sureti geçerli bir sebepten dolayı sağlanamıyorsa (yeni kurulmuş bir şirket…vb) bu durumda iş planı ile de başvurulabilir.
o    Kamu kurumlarının (üniversiteler, hastaneler) bu belgeyi sağlamalarına gerek yoktur.
o    Bu belgeler başvuru sahiplerinin kendi resmi dillerinde olabilir.
3.    Eurostars tarafından hazırlanmış ve internet sitesindeki mevcut  çerçeve anlaşmaya uygun olarak İngilizce hazırlanmış bir Konsorsiyum Anlaşması taslağı.
Tahmini zamanlama :
Eurostars başvuruları her zaman yapılabilmektedir. Belirlenen tarihlere kadar yapılan başvurular 14 hafta içerisinde değerlendirilip sonuçlar açıklanmaktadır. Yılda iki kez çağrı kesim tarihi belirlenmektedir.
Soru sorma :

 

 

 

 

Oguz Yapar, Ulusal Proje Koordinatörü TÜBİTAK
Ataturk Bulvarı 221, Kavaklıdere 06100 , Ankara
tel: +90 312 468 5300 / 1600 faks: +90 312 427 4024
oguz.yapar@tubitak.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

Sıkça sorulan sorular :
http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1419
http://www.eurostars-eureka.eu/faq.do
Proje teklifi vermek istiyorsanız hizmet almak  için :
SS Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi
Adres: Moda Caddesi Borucu Han No:20 Kat:2 D:204
34710 Kadıköy/ İstanbul – Türkiye
Tel: 216 338 26 65 Kurumsal GSM: 533 363 17 15
İnternet : www.proje.info.tr
E-posta:info@proje.info.tr


e-bülten'e üye olun
E-Posta:

Redüktör Dergisi Reklamlar

URL: https://www.reduktordergisi.com/?p=775

Yazan - Eki 10 2011. Kategori Firma Haberleri, Haberler. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Foto Galeri

Giriş | Designed by Gabfire themes YukarıYukarı