E-bülten almak istiyorsanız kayıt olun!


E-Bülten'e Üye Olun
E-Posta:

Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edin

Isıtma Sistemlerinde Verimlilik = ‘Kazan-Brülör’ Uyumu

1454595955_Bosch_TT_BrulorKazan___1__1024x720

Isıtma-soğutma sektörünün lider markası Bosch Termoteknik, ısıtma tesi-satlarının verimliliğine doğrudan etki eden brülörlerin seçimi, kapasiteleri ve bakımı için uyarıyor. Yanlış brülör eşleştirmelerinden doğan problemlere dikkat çekiyor.

Isıtma tesisatlarının yüksek verimlilik açısından en önemli bileşenlerinden biri olan brülör seçimi, verimliliği doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Yakıtın hava ile tam olarak karışımını ve en verimli şekilde yanmasını sağlayan brülörler, kazan kapasiteleriy-le birlikte ısıtma sisteminin performansını doğrudan etkiliyor.
Isıtma tesisatlarındaki kazan ve brülör kapasitesinin en uygun şekilde ayarlanmasının enerji, işletme verimliliği ve emisyon değerleri için en önemli kriterlerden birisi olduğu-nun altını çizen Bosch Termoteknik, en yüksek verimlilik için birtakım hatırlatmalarda bu-lunuyor. Kazan sistemlerindeki kapasite tayini ve brülör eşleştirmelerinde gerekli dikkat ve özen gösterilmez ise ısıtma sisteminde problemler ve verimsiz koşullar ortaya çıkıyor. Kullanılan yakıt türleri ve kalitesinin de mutlaka brülör ve kazan üreticisinin onayladığı yakıt standartlarına uygun olması gerekiyor.
Brülör seçimi ve montajında bunları es geçmeyin!

 
Açılabilir kazan kapaklarına montajlı brülörlerin elektrik bağlantıları, gaz valfleri ve sıvı yakıt bağlantı parçalarının yeterli uzunlukta ve hareketi sınırlamayacak şekilde olması gerekiyor. Ayrıca, kazan üzerindeki brülör işletiminden kaynaklı titreşim ve osilasyon oranının ise 60 mm/s değerini geçmemesi öneriliyor(kazan baca ve ön duman sandığın-dan ölçülmeli). Tüm bunların dışında kazanın alev/duman tarafındaki karşı basıncın mut-laka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bosch Termoteknik, brülör fanının alev/duman tarafına uygulayacağı karşı basıncın 50 mBar değerini geçmemesi gerekti-ğine işaret ediyor.

Ayrıca, brülör namlu uzunluğu kazan üreticisinin tavsiyesine uygun olarak monte edilme-li, tüm komponentlerine servis ve bakım açısından kolay erişilebilir olmalıdır. Bosch Termoteknik’in brülör seçiminde uyardığı noktaların tamamı ise şöyle;

 Kazan kapasitesi ve verimi veya gerekli brülör kapasitesi
 Kazan karşı basıncı
 Jeodezik yükseklik (kazan dairesinin rakımı)
 Kullanılacak yakıt veya yakıtların özellikleri
 Yanma Emisyon Sınırlamaları
 Yakıt basınçları (Gaz giriş basıncı, sıvı yakıt ring hattı basıncı)
 Brülörün kapasite kontrol yöntemi
 Kazan/alev/duman tarafı ölçüleri

Brülör alevi kesinlikle yanma odası duvarlarına çarpmamalı

Kazanlarda yüksek ısı transferini sağlayabilmek için brülörün alev formu yani çapı ve bo-yu kazanın yanma odası ile uyumlu olmalıdır. Brülör üreticisinin vermiş olduğu alev boyu ve alev çapı ölçülerini kazanın yanma odası ve alev tüpü ile karşılaştırıldığında elde edi-len bilgiler de yol gösterici olacaktır. Buna göre, kazanın yanma kapasitesinde brülörün alev çapının hiçbir zaman yanma odasının yüzeyine çarpmaması gerekiyor.

Yanma gürültüsünü ve titreşimleri dinleyin

Kazan brülör uyumunda dikkat edilmesi gereken bir başka önemli noktanın da yanma gürültüsü ve titreşim olduğuna dikkat çeken Bosch Termoteknik, her kazanın kendine has bir doğal rezonans frekansı olduğunu belirtiyor.

Brülörün yanma karakteristiği kazanınki ile akustik olarak uyumlu olmalı ve doğal frekan-sına uyum sağlayabilmelidir. Tüm brülörler uygulamalar için özel olarak tasarlanmadıkla-rından dolayı devreye alma esnasında oluşabilecek istenmeyen titreşim ve rezonanslar için ayarlanabilir olmaları gerekiyor. Ayrıca, brülörler ister sac, ister döküm gövdeli olsun gövde yüzeylerindeki gerilimi artırıcı malzemeler güvenlik ve verimliliği yükseltiyor. Bu malzemeler, yüksek frekanslı titreşimlerin brülör gövdesine yayılmasını ve belirli bir ka-pasitede tüm brülör gövdesinin titreşime girmesini engelliyor. Böylece uzun vadede ola-sı hasarların önüne geçiliyor.

 

Brülör kontrol yöntemleri
On/Off (Aç/Kapa): Brülör kont-rol yöntemi olarak en basit ve ucuz sistemdir, brülör maksi-mum kapasite çalışır veya du-rur. Bu kontrol yönteminin en büyük dezavantajı her ateşle-me ile beraber kazan büyük oranda termal şoklara maruz kalmasıdır, ayrıca verimi çok düşüktür.
Çift kademeli: Çift kademeli sistem, on/off kontrole göre biraz daha komplikedir. Bu yöntemde düşük ve yüksek ateşleme kapasitesine sahip iki kademe vardır. Başlangıçta brülör düşük yük ile ateşlenir, termal ihtiyaç halinde brülör yüksek olan ikinci kademeye geçiş yapar. Düşük yük ihtiya-cında ise tekrar birinci kade-meye geçiş yapar.

Kazan üze-rindeki termal şok bu kontrol yöntemi ile oldukça azaltılma-sına rağmen tamamen ortadan kaldırılamaz.
Modülasyonlu: Modülasyonlu brülörler, kapasite aralığında kendilerini kazanın ihtiyaç duy-duğu anlık termal yüke göre ayarlayabilmektedirler. Kazanın kapasite aralığında maksimum termal verimlilik ve minimum genleşmeler büyük öneme sa-hiptir. Yüksek verimlilik sağla-mak için kazan kapasitesine en yakın brülör kapasitesi ve yük-sek modülasyon oranı olan brülörler eşleştirilmelidir. Kazan kumanda panelinin veya PID kontrol ünitelerinin yeterli has-sasiyette olması ve doğru ayarlanmış olması gereklidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir